Konwencja

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych została przez Polskę ratyfikowana w 2012 roku i tym samym stała się elementem polskiego porządku prawnego. Polska zobowiązała się do wprowadzenia niezbędnych standardów i zmian prawnych, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z praw  i wolności na równi z wszystkimi obywatelami.

Fundacja im. Helen Keller, w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia, od kwietnie 2017 roku realizuje projekt pt. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie ustalenie czy i jakie bariery oraz ograniczenia dla osób niepełnosprawnych są obecne w ramach życia publicznego. Oddolne podejście zastosowane w projekcie (przeprowadzone przez lokalne stowarzyszenie w samorządach na terenie województwa) pozwoli na dogłębną analizę, jakie działania wymagają dostosowania, istotnej zmiany, wprowadzenia. Z punktu widzenia instytucji ma to duże znaczenie w kontekście choćby przygotowywanych projektów inwestycyjnych, czy wsparcia społecznego (zwłaszcza ze środków UE), ale także w tworzeniu bazy komunikacyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej, kulturalnej, etc.

Szczególnie podkreślane są polityka równości i niedyskryminacji.

Opracowane w wyniku realizacji projektu rekomendacje dla instytucji będą istotnym źródłem informacji, zbiorem reguł, które pozwolą na ich wykorzystanie w przyszłości. Będą stanowiły rzetelne uzasadnienie dla podejmowanych działań na rzecz zniwelowania różnic w traktowaniu obywateli (zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami).

Mimo wielu podjętych działań w przeszłości, wiedza na temat praw osób niepełnosprawnych jest wciąż wybiórcza i często oparta na stereotypach. Niewielki odsetek ludzi zna i interesuje się postanowieniami wspomnianej wyżej Konwencji ONZ. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie wiedzy na temat praw osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zakładamy wzrost wiedzy w całym społeczeństwie, w tym szczególnie wśród pracowników instytucji, organizacji pozarządowych. Pozwoli to również na większe zaangażowanie samych osób niepełnosprawnych, nie zawsze aktywnych w swoim środowisku.

Przeprowadzenie przeglądu przez inne podmioty na terenie pozostałych 15 województw, jak również zaplanowany monitoring centralny, stworzy prawdziwy obraz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Pokaże, w jakich sferach życia społecznego i zawodowego należy dokonać zmian na obszarze całego kraju.

Ważne linki

 

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0042/16-00

  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Okres realizacji projektu od 2017-04-01 do 2019-03-29.
  • Wartość projektu: 1 504 632,00 PLN, w tym 100% dofinansowanie UE.
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
  • Numer i nazwa działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
AdministratorKonwencja