Statut

Statut Fundacji im. Helen Keller

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Helen Keller” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Krystynę Klugiewicz

zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym Repertorium A nr 667/2016 sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kurzyńską-Kowalczyk w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 30/32C lok. 1, w dniu 22 marca 2016 roku, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gdańsk, gmina Gdańsk, województwo pomorskie.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, ze dochody z tej działalności przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych wymienionych w § 9.
 4. Fundacja może wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na zasadach ekonomii społecznej.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 2

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 Cele i obszary działania Fundacji

§ 9

Fundacja wspiera osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności osoby z uszkodzeniem wzroku i/lub słuchu, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i aktywności społecznej, przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

§ 10

 1. Cele określone w § 9 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

1) wyszukiwanie, ewidencjonowanie oraz rozpoznawanie potrzeb życiowych i rehabilitacyjnych osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami a w szczególności osób z uszkodzeniem wzroku i/lub słuchu,

2) organizowanie opieki dla osób samotnych, wymagających stałej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu,

3) prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej w różnych formach,

4) działania na rzecz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

5) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach, w szczególności w zakresie:

a) alternatywnych metod komunikacji np. języka migowego, alfabetu Braille’a, alfabetu Lorma;

b) orientacji przestrzennej

c) czynności dnia codziennego,

d) tłumaczy – przewodników,

e) szkoleń komputerowych,

6) prowadzenie i udostępnianie podopiecznym zbioru książek i czasopism, również w formach dla nich przystosowanych,

7) organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku,

8) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla Podopiecznych Fundacji i ich otoczenia,

9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) prowadzenie poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego, rodzinnego, a także w zakresie doboru sprzętu niwelującego ograniczenia funkcjonalne,

11) organizowanie indywidualnej pomocy w rozwiązywaniu problemów bytowych i socjalnych,

12) promowanie osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych,

13) współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi – w celu rozwiązywania problemów socjalno-bytowych Podopiecznych Fundacji oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej,

14) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,

15) działanie na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji instruktorów rehabilitacji, wolontariuszy i innych osób pracujących z Podopiecznymi Fundacji i na ich rzecz a także członków rodzin i opiekunów,

16) organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,

17) organizowanie i promowanie wolontariatu,

18) prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji

19) popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki oraz ochrony narządów wzroku i słuchu,

20) działalność na rzecz zwiększania dostępności kultury i przestrzeni, w szczególności w obszarze audiodyskrypcji, napisów w przekazach audiowizualnych oraz tłumaczeń na polski język migowy.

2. Zadania określone w ust. 1 są działalnością pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

3. Fundacja realizuje swoje zadania współdziałając z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnością, w szczególności z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu, lub działającymi na ich rzecz, z zakładami pracy ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz z osobami fizycznymi, z placówkami naukowymi, a ponadto z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać inne osoby i instytucje, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (jednego tysiąca złotych) wpłaconej przez fundatorkę oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji oraz grantów,

3) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez,

4) dochodów z majątku Fundacji.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 17

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 18

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

§ 19

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 20

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Władze Fundacji

§ 21

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. W przypadku, gdy organ składa się z 2 osób uchwały zapadają jednomyślnie.

Rada Fundacji

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków kolejnych Zarządów Fundacji, w tym Prezesa Zarządu,

2) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

5) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

7) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

8) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

9) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

10) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

3. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób.

4. Pierwszy skład Rady Fundacji oraz jej Przewodniczącego powołuje Fundatorka w Statucie Fundacji.

5. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Członkowie Rady mogą pełnić funkcję w kolejnych kadencjach.

6. Kolejny skład Rady Fundacji wskazują kończący kadencję dotychczasowi członkowie tego organu.

7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

8. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

9. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

10. Odwołanie członka Rady lub przewodniczącego przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,

4) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

5) niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok,

6) istotnego naruszenia postanowień statutu.

11. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

12. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Rady lub na wniosek Prezesa Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.

13. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.

14. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

15. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 do 5 członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:

1) Prezesa Zarządu;

2) Wiceprezesa Zarządu;

3) Członka Zarządu.

4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji oraz Prezesa Zarządu powołuje Fundatorka w statucie Fundacji.

5. Kolejne składy Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji.

6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata.

7. Osoby zasiadające w Zarządzie Fundacji mogą być zatrudnione przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilno-prawnych.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji,

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) śmierci Członka Zarządu,

4) odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji.

9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

10. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2) uchwalanie regulaminów,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

11. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

12. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

14. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie pocztą elektroniczną, telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie będzie miał regulamin działalności Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie za zgodą Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Zmiana statutu

§ 25

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji.
 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 27

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, z zastrzeżeniem § 23, pkt 10.7).

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone – decyzją Rady Fundacji – na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 Postanowienia końcowe

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

AdministratorStatut